ข้อกำหนดการใช้งานของ AroiAroy.comปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 08/03/2556AroiAroy.com (“ AroiAroy.com ” หรือ “เรา”) ขอต้อนรับท่าน (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) การอ้างอิงคำว่าเว็บไซต์ให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ต่อเนื่องเพิ่มเติมของเว็บไซต์ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้นำข้อกำหนดการใช้งาน – ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ มาใช้บังคับกับบริการของเราที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยการเข้า ค้นหา และใช้งานเว็บไซต์ ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของเรา ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมการให้รางวัลของ AroiAroy.com แนวทางการเขียนรีวิว คำถามที่พบบ่อย เป็นต้น (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “นโยบาย”) ควรจะต้องอ่านควบคู่ไปกับและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยการอ้างอิง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายทั้งหลายจะรวมกันเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน” หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที ข้อกำหนดการใช้งาน – ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว – ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับเราเกี่ยวกับเรื่องตามหัวข้อนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

การใช้เว็บไซต์AroiAroy.com อนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต ที่เป็นการจำกัด ที่เป็นส่วนบุคคล ที่ไม่อาจโอนได้ ที่ไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ ที่อาจเพิกถอนได้ในการเข้าและใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่สิทธิอันจำกัดที่อนุญาตไว้นี้ เราไม่ให้สิทธิอื่นใดหรือการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์แก่ท่าน เราขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ เช่นเดียวกับซอฟท์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ AroiAroy.com นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่าจะจัดหาอีเมลที่ถูกต้อง รายละเอียดที่ติดต่อทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดติดต่ออื่นๆ แก่ AroiAroy.com และทราบดีว่า AroiAroy.com อาจใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการติดต่อกับท่านในกรณีที่อาจพิสูจน์ความจำเป็น กรุณาปรึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ดังนั้น เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ถ่ายทอด แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างสรรค์งานที่สืบเนื่องมาจาก โอน หรือจำหน่ายหรือจำหน่ายใหม่ซึ่งข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้

ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำการสำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจ ที่เป็นเท็จ หรือที่เป็นการหลอกลวง
เข้า ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์โดยใช้โรบอต (Robot) สไปเดอร์ (spider), สแครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยฝีมือตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอต เอ็กซ์ครูชั่น เฮดเดอร์ (robot exclusion header) อื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
กระทำการใดๆที่กำหนดหรืออาจกำหนดภายใต้ดุลพินิจของเรา ถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา
ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางซื้อ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
จำหน่ายซ้ำ ใช้งาน ตรวจสอบ (เช่น สไปเดอร์ (spider), สเครป (scrape) จัดแสดง บรรจุลง หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อกระทำการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการแข่งขัน
“คัดตัด” (“Frame”) “ทำสำเนา” (“Mirror”) หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
นำประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ (เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ หรือทั้งหมด) เข้ามาในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น
ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น
ทำการเผยแพร่สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดขององค์กรหรือบุคคลใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ
ทำการเผยแพร่สิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือกล่าวเท็จหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดการผิดหลงในความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงตนอันเป็นเท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวง หรือเพื่อฉ้อโกงบุคคลอื่น
แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมทั้ง โดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นเพื่อปิดบังต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่
ใช้เว็บไซต์โดยประการที่อาจเป็นการทำลาย ปิดกั้น ทำให้เป็นภาระเกินควร หรือทำให้เสียหายหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่นโดยประการอื่น หรือทำให้เสียหาย ขัดขวาง หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ
พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
รับหรือพยายามรับข้อมูลและเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่นเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นที่อยู่ทางอีเมล
มีส่วนร่วมในการหลอกลวงที่ตั้งใจปรับเปลี่ยน organic search engine result page (SERP) หรือนำเทคนิค search engine optimization (“SEO”) วิธี SEO ที่เห็นว่าเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติของเครื่องมือค้นหาโดยทั่วไป วิธี SEO ที่เห็นว่าผิดศีลธรรม หรือการทำ “black hat” (aka “spamdexing”) ซึ่ง รวมถึง แม้จะไม่จำกัดเฉพาะ cloaking, meta data และ title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text and links, doorway and cloaked pages, link farming or schemes, blog comment spam etc. หรือ กระทำการใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ กลุ่มบริษัท AroiAroy.com และพนักงานของกลุ่มบริษัท AroiAroy.com ชื่อเสียงของ AroiAroy.com หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลกระทบในทางลบประการอื่น


เว้นแต่จะได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าเพจอื่นนอกเหนือจากโฮมเพจของเว็บไซต์ หรือคัดตัด (Frame) เว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ หรือผู้อื่นอาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ไม่ว่าลักษณะใดของเว็บไซต์ในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก AroiAroy.com


ความเป็นส่วนตัวเราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อมูลต่อไป

คำแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา – เครื่องหมายการค้าเว็บไซต์นี้บรรจุไว้ซึ่งข้อมูลเนื้อหา ชื่อทางการค้าอันมีลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยความ ซอฟท์แวร์ ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก และในอนาคตรวมถึงวีดีโอ ภาพกราฟิก บทเพลง และเสียง เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เราและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในฐานข้อมูลในการคัดเลือก ร่วมมือ จัดการและเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าว เช่นเดียวกับเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ ท่านอาจไม่ดัดแปลง ตีพิมพ์ ส่งต่อ มีส่วนร่วมในการโอนหรือจำหน่าย สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม หรือใช้ประโยชน์เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ในเว็บไซต์เพื่อการให้บริการของเราหรือที่จัดให้หรือที่ใช้งานอยู่ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในเนื้อหาและข้อมูลและสิ่งต่างๆ ในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ AroiAroy.com AroiAroy.com ไม่รับผิดในเนื้อหาข้อมูลและสิ่งใดๆ อันมีลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกจัดหามาให้หรือในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกแต่ประการใด

ท่านอาจใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้โดยแจ้งชัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ท่านไม่อาจทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากข้อมูลเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราและเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยชัดแจ้งก่อนได้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ หรือตีพิมพ์สิ่งใดซึ่งมีลิขสิทธิ์ ท่านไม่อาจแก้ไข ลบข้อความของผู้เขียน คำบรรยายเครื่องหมายการค้า หรือถ้อยแถลงลิขสิทธิ์ ท่านทราบดีว่าท่านไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ใดๆ จากการดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ใดๆ

เราอาจจัดหาการเชื่อมโยงข้อความแบบไฮเปอร์เทคลิงค์ (Hypertext Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่น การใช้งานเชื่อมโยงดังกล่าว ทานทราบดีว่าเป็นการออกจากเว็บไซต์แล้วและเป็นการดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง

ข้อเรียกร้องเพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์หากท่านเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรานำมาบรรจุลงไว้ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านหรือตัวแทนของท่าน (“ผู้เรียกร้อง”) อาจส่งหนังสือบอกกล่าวมายังเราพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้เรียกร้อง
2. ในกรณีที่ผู้เรียกร้องมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ส่งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
3. ในกรณีที่ผู้เรียกร้องไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในสิงคโปร์ ให้ส่งที่อยู่ของผู้เรียกร้องสำหรับการให้บริการในสิงคโปร์
4. หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร (หากมี) และที่อยู่ทางอีเมลซึ่งสามารถติดต่อผู้เรียกร้องได้
5. รายละเอียดเพียงพอที่เราสามารถทราบข้อกล่าวหาได้ว่ามีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์
6. รายละเอียดเพียงพอที่เราสามารถบ่งชี้และหาจุดที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำละเมิดด้วยการทำสำเนาอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้งตำแหน่งออนไลน์ของการทำสำเนาอิเลคทรอนิคส์
7. ข้อความที่ผู้เรียกร้องต้องการให้เราลบหรือไม่สามารถเข้าสำเนาอิเลคทรอนิคส์ได้
8. ข้อความที่ผู้เรียกร้องเชื่อโดยสุจริตว่าสำเนาอิเลคทรอนิคส์ละเมิดลิขสิทธิ์งานตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ข้างต้น
9. ถ้อยคำที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง
10. ข้อความที่ระบุว่าผู้เรียกร้องเป็น (ก) เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิในลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ข้างต้น หรือ (ข) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของหรือผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว และ
11. ข้อความที่ระบุว่าผู้เรียกร้องได้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกระบวนการภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศสิงคโปร์

หนังสือบอกกล่าวจะต้องลงนามโดยผู้เรียกร้องและจัดส่งให้แก่เราโดยวิธีการดังต่อไปนี้: โดยทางอีเมล copyright@agoda.com หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 ถึงฝ่ายกฎหมาย – การเรียกร้องลิขสิทธิ์

เราจะตรวจสอบและดำเนินการตามหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นตามกฎหมาย

เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายของท่านก่อนยื่นหนังสือบอกกล่าวมายังเรา ทั้งนี้ เราขอแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าท่านอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาหรือต้องรับผิดในความเสียหายหากท่านแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

บทวิจารณ์ (Reviews) – การโต้ตอบ – สิทธิในบทความของผู้ใช้บทวิจารณ์ของลูกค้าอาจถูกถ่ายโอนลงในหน้าเพจข้อมูลของในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ลูกค้า (ในอนาคต) ทราบความเห็นของท่าน ในการเผยแพร่บทวิจารณ์ดังกล่าว ท่านอนุญาตให้ AroiAroy.com มีสิทธิโดยสมบูรณ์ เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดไป โดยไม่มีค่าตอบแทน สามารถโอนได้ และไม่อาจเพิกถอนได้ในบทความของผู้ใช้ทั้งหมดที่ส่งเข้ามา รวมทั้งชื่อของท่านด้วย AroiAroy.com ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของ AroiAroy.com ที่จะแปล แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปฏิเสธหรือลบบทวิจารณ์ ท่านยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเขียนบทวิจารณ์ นอกจากนี้ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า (1) ท่านเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหลายในบทความของผู้ใช้งานที่ท่านทำการเผยแพร่หรือแจกจ่ายในประการอื่นใด หรือท่านเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นในการเผยแพร่และแจกจ่ายบทความของผู้ใช้แก่เว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ (2) บทความดังกล่าวมีความถูกต้องและไม่ทำให้เกิดการผิดหลง และ (3) การใช้และเผยแพร่หรือการส่งต่อบทความดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่ใช้บังคับ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรใด ท่านยังให้สิทธิแก่ AroiAroy.com ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของท่านหรือของ AroiAroy.com ในบทความดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บทความของผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านจัดหาให้หรือส่งมาให้

บทความที่ผู้ใช้งานส่งมานั้นไม่ถือเป็นความลับ และ AroiAroy.com ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อบทความดังกล่าวในฐานะข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์ โดยที่ไม่จำกัดต่อข้อความข้างต้นนี้ AroiAroy.com ขอสงวนสิทธิที่จะใช้บทความตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลบ แก้ไข ดัดแปลง ปฏิเสธ หรือ ไม่ยินยอมเผยแพร่ข้อความดังกล่าวได้ AroiAroy.com ไม่มีหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ท่านสำหรับบทความที่ท่านให้แก่ AroiAroy.com หรือโอกาสในการแก้ไข ลบทิ้ง หรือปรับปรุงโดยประการอื่นซึ่งบทความที่ได้จัดส่งแก่ AroiAroy.com แล้ว AroiAroy.com ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของบทความของท่าน และไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามของบุคคลภายนอก กรุณาดูนโยบายของ AroiAroy.com ในเว็บไซต์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าท่านคือผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในข้อมูลเนื้อหา (รวมทั้งสิทธิที่จะห้ามไม่ให้มี การกระทำจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของตน (rights of attribution or integrity) ท่าน ขอประกาศในที่นี้ว่า (ก) ท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลที่บ่งชี้เฉพาะตัวนำมาใช้กับข้อมูลเนื้อหา หรือ งานที่พัฒนามาจากงานอื่น หรือที่ได้อัพเกรดหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ข) ท่านไม่คัดค้านการที่ AroiAroy.com ผู้รับอนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับโอนของ AroiAroy.com ทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และการใช้ประโยชน์ ในเนื้อหาดังกล่าว (ค) ท่านสละสิทธิและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิใดๆ ตลอดจนบรรดาสิทธิ โดยชอบธรรมของผู้เขียนในส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาตลอดไป และ (ง) ท่านจะปลดเปลื้องให้แก่อโก ดา ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบทอด และผู้รับโอนของ AroiAroy.com ตลอดไปซึ่งข้อเรียกร้องที่ท่านอาจ เรียกร้องจาก AroiAroy.com ได้ไม่ว่าทางใดโดยอาศัยอำนาจแห่งสิทธิโดยชอบธรรมดังกล่าว

กฎหมายข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกัน

บรรดาเนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์หรือที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นการจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” AroiAroy.com ไม่ขอรับรองหรือรับประกันไม่ว่าประการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ และภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย AroiAroy.com ขอปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไข และการรับประกันไม่ว่าประการใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขหรือการรับประกันผลประโยชน์ในทางการค้าโดยปริยาย หรือการรับประกันความพึงพอใจ ฝีมือการทำงาน เนื้อหาของข้อมูล ชื่อ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก AroiAroy.com ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือถูกไม่รบกวนการใช้งาน ความผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ ของเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส และ/หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายประการอื่น AroiAroy.com ไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม การมีอยู่ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความทันต่อเวลาของข้อมูลเนื้อหาและสิ่งใดก็ตามที่บรรจุไว้ภายในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมทั้งซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และเนื้อหากราฟิกที่เกี่ยวข้อง

AroiAroy.com ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ การส่งผิดที่ หรือเปลี่ยนที่ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตล้มเหลว การส่งหรือการรับคำยืนยันการสำรองที่พักถูกรบกวน หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความบกพร่องทางเทคนิคประการอื่น ไม่ว่าเกิดจากมนุษย์หรือทางเทคนิคก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดโดยทั่วไป

ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม AroiAroy.com รวมทั้งพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน สาขา บริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดหา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวแทน ของ AroiAroy.com หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริม หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น (รวมกันเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย”) ไม่จำต้องรับผิดต่อบุคคลใดหรือองค์กรใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการชดเชย ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายหรือสูญหายประการใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อเกี่ยวเนื่องกัน เป็นผลจาก): (1) การสูญเสียผลิตผล กำไร รายได้ ข้อตกลง สูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง สูญเสียข้อเรียกร้อง การหยุดชะงักของธุรกิจ สูญเสียข้อมูลหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอื่น; (2) การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ ความล่าช้าของเว็บไซต์ ความมีประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของเว็บไซต์; (3) มีการเข้าไปยังหรือแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือถ่ายโอนต่อไปโดยไม่ได้รับอนุญาต; (4) การจัดหาหรือการไม่สามารถให้บริการ รวมทั้งบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมจัดหาให้ การยกเลิก (บางส่วน) หรือการจองเกินกว่าจำนวนห้องพักที่มี; (5) ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์หรือในข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล (ที่เป็นการบรรยาย) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาที่พัก จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของโรงแรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์) ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์; (6) การดำเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านเว็บไซต์; (7) ความเสียหายของทรัพย์สินใดๆ ก็ตามรวมทั้งความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านอันเกิดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นในระหว่างหรือเนื่องจากการเข้าหรือการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ AroiAroy.com จัดทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks); หรือ (8) ความเสียหายประการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งาน ความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ ; หรือ (9) การบาดเจ็บ (ทางร่างกาย) การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สินใดๆ หรือความเสียหายอื่นใดก็ตามที่คาดว่าเกิดจากโรงแรม (พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้แทน หรือบริษัทสาขา) (10) ให้นำข้อจำกัดความรับผิดมาใช้กับกรณีความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่ามีเหตุอ้างอิงจากสัญญา ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือเกิดจากเหตุประการอื่น ถึงแม้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายแล้ว เหตุสุดวิสัยเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ไฟไหม้ เหตุนิวเคลียร์ การสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การก่อการร้าย การประท้วง สงคราม การลอบวางเพลิง การก่อจลาจล การกบฏ สงครามติดอาวุธไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ข้อพิพาทแรงงาน การปิดโรงงาน การประท้วง การอัตคัด การกระทำหรือการจำกัดสิทธิของรัฐบาล การลักขโมย การล้มละลาย เครื่องจักรขัดข้อง การกัก การสื่อสารขัดข้อง โรคระบาด ภาวะระบาด เป็นต้น AroiAroy.com ไม่รับผิดชอบใดๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การถูกละทิ้ง ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของหน่วยงานของรัฐบาลใดๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการผิดเงื่อนไขหรือการรับประกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์หรือของผลประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเฉพาะ อีกทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำความผิดใดๆ ของโรงแรม (รวมถึงความรับผิดในความผิดฐานละเมิด) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่จัดให้ในเว็บไซต์ AroiAroy.com ไม่รับประกันความสามารถในการเข้าเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการรบกวน

ความรับผิดของ AroiAroy.com ไม่รวมถึงหรือจำกัดเฉพาะภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย โดยมิให้เป็นการเสื่อมเสียต่อข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ความรับผิดของ AroiAroy.com ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่เกินกว่าจำนวนที่น้อยกว่าของ (ก) จำนวนเงินรวมของการสำรองที่พักของท่านตามที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการสำรองที่พัก (ไม่ว่าสำหรับการสำรองที่พักครั้งเดียวหรือการสำรองที่พักหลายครั้งต่อเนื่องกัน) หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (จำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น)

เบ็ดเตล็ด

AroiAroy.com ไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการ ดำเนินการ หรือควบคุมโรงแรม หรือห้องพักใดๆ ในโรงแรมดังกล่าวแต่อย่างใด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างเป็นเอกเทศ หรือร่วมกับฝ่ายอื่น) โรงแรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหาที่พัก และให้การต้อนรับบุคคลที่ได้สำรองที่พักผ่าน AroiAroy.com ในฐานะแขกของโรงแรม

ท่านตกลงชดใช้และปกป้อง AroiAroy.com ให้พ้นจากความรับผิด ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ AroiAroy.com หรือที่ AroiAroy.com ต้องรับภาระอันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นกระทำการ หรือการละทิ้งใดๆ ของท่าน หากท่านได้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อและในนามของบุคคลภายนอก (“บุคคลภายนอก”) เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง ท่านพึงต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับอยู่นี้ ลูกค้าแต่ละรายที่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลภายนอกตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง AroiAroy.com ให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ในการที่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้งานไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านจะอยู่ภายใต้การผูกพันของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น สิ่งหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศหนึ่งและอาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง ท่านควรสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีอยู่ AroiAroy.com ไม่อาจรับผิดในกรณีที่โรงแรมปฏิเสธการเข้าพักของท่านหรือร้องขอให้ท่านออกไปด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับได้

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานมีการจัดทำขึ้นเป็นหลายภาษารวมทั้งภาษาท้องถิ่นด้วย (ระบุได้จากชื่อโดเมนขั้นสูงสุดที่แตกต่างกันในบางกรณี) แต่ได้รับการจัดทำต้นฉบับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้

ให้ถือว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดถูกตัดสินว่าใช้บังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่และข้อตัดสินดังกล่าวไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ ข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่โดยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกับถ้อยคำและความมุ่งหมายของข้อกำหนดเดิมมากที่สุด

AroiAroy.com ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวที่จะดัดแปลง ระงับ หรือยุติเว็บไซต์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของท่านไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามโดยจะบอกกล่าวแก่ท่านหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มีการยุติเว็บไซต์ ท่านยังคงมีหน้าที่ต้องผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงการให้การรับประกัน และจากข้อสงวนสิทธิ และข้อจำกัดความรับผิด นอกจากนี้ AroiAroy.com ไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน AroiAroy.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือ ยกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งาน) ตามที่ AroiAroy.com เห็นสมควร

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดการใช้งานไม่นำไปใช้บังคับกับความสัมพันธ์ทางสัญญาการค้าที่ AroiAroy.com อาจมีกับผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โรงแรม และพันธมิตรทางการตลาดบางราย ข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดการบริการของเราจะอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งสิงคโปร์ โดยไม่อ้างอิงถึงกฎว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของสิงคโปร์ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานและบริการของเราให้เสนอต่อศาลในประเทศสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น กฎหมายว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) (ข้อ 53 บี) จะถูกแยกออกไปโดยชัดแจ้ง และจะไม่นำมาใช้บังคับกับข้อกำหนดการใช้งานนี้

การไม่บังคับใช้สิทธิของเราไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านให้แก่ผู้ใดได้ เราอาจทำการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามโดยเผยแพร่ข้อความที่เปลี่ยนแปลงนั้นในเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดจะมีผลแทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล กรุณาส่งมาที่: help@eworx.net

หรือ ส่งจดหมายลงทะเบียนมาทีสำนักงานของอโกด้าตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Eworx Information Systems 44/503 Moo 10 Nawamin 147, Klong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10230 THAILAND